ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

รูปแบบการปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ

             สำหรับการปลูกต้นกระดาษสวนกิตตินั้น ผู้ปลูกสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ แรกเิริ่มเดิมที บริษัทรู้จักไม้โตเร็วจากต่างประเทศ จากนั้น นำมาทดลองปลูกกับแปลงของบริษัทในรูปของสวนป่าเศรษฐกิจ นำมาวิจัยและทดลองปลูกด้วยระยะต่าง ๆ  จนได้ผลดี จึงแนะนำส่งเสริมเกษตรกร  โดย ต้นกระดาษสวนกิตติ สามารถปลูกได้ทั้งในรูปแบบการปลูกเป็นแปลงเชิงพาณิชย์  การปลูกยูคาลิปตัสแนวคันนา หรือไม่เว้นแม้แต่การปลูกร่วมกับพืชอื่น ๆ ...