บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด

บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต้นกระดาษสวนกิตติ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและทดแทนการใช้ไม้จากป่า ธรรมชาติ ต้นกระดาษสวนกิตติ พันธุ์ดีทุกต้นได้ผ่านการพัฒนาค้นคว้าวิจัย และปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของพื้นที่เขตภาคตะวันออก ท่านจึงมั่นใจได้ว่า กล้าไม้ทุกต้นจะเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาตลอดช่วงอายุการปลูกไม้ และสร้างความมั่นใจจากการลงทุนด้านราคาและจุดรับซื้อด้วยการประกันราคารับ ซื้อไม้คืนทุกต้น