หน้าแรก
วิธีการคำนวณไม้เป็น ลบฟ.
ความรู้เรื่องต้นไม้ยูคาลิปตัส
IPPC มาตรฐาน ISPM
ลักษณะทั่วไปของเนื้อไม้
จุดแตกต่างระหว่างไม้ยูคาลิปตัส กับไม้ยางพารา
ขั้นตอนในการผลิต

ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้เบญจพรรณ เป็น ลบ.ฟุต(หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxเมตร)


วิธีคิด หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน
หมายเหตุ 1ม.=100ซม. : 2.54ซม.=1นิ้ว : 12นิ้ว = 1ฟุต
กำหนด ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 750บาท หาราคาไม้จาก ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร
= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 350ซม/2.54(เป็นนิ้ว)/12(เป็นฟุต)
= 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต) x 750บาท(ราคาต่อคิวฟุต)
= 239.28 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)
และเมื่อได้อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของการหาค่าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนำค่าคงที่ที่หาได้มาคูณหรือหารขนาดไม้ได้ทันทีเลย
เช่น
· ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxฟุต สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ = 1/144 (หรือหาร144 นั่นเอง)
· ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxเมตร สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ = 0.0228
เช่น ข้อ1 ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต = 1x4x3 / 144 = 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)
ข้อ2 ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร = 1x4x3.5x0.0228 = 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)

 
 
 

Lamkhaowoodchip Company Limited Copyright © 2013 All Rights Reserved.