หน้าแรก
วิธีการคำนวณไม้เป็น ลบฟ.
ความรู้เรื่องต้นไม้ยูคาลิปตัส
IPPC มาตรฐาน ISPM
ลักษณะทั่วไปของเนื้อไม้
จุดแตกต่างระหว่างไม้ยูคาลิปตัส กับไม้ยางพารา
ขั้นตอนในการผลิต

กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้: ครอบคลุมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทใดบ้าง?


ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556 เป็นต้นไป กฎระเบียบของสหภาพยุโรปหรืออียูเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หรือ EU Timber Regulation (995/2010) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังอียูอาจมีคำถามว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทใดบ้างที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว   

กฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010) ของอียู ว่าด้วยการห้ามการจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายในตลาดอียู จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556 เป็นต้นไป และจะทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า หรือผู้ส่งออกไม้/ผลิตภัณฑ์ไม้เกือบทุกชนิดของไทยที่ส่งออกมายังอียูได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ กรอบรูปไม้ ชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เกือบทุกประเภทจะได้รับผลกระทบ รวมทั้ง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้มาจากป่าปลูกเพื่อการพาณิชย์ เช่น ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษไม้อัด (wood in chips or particles) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขี้เลื่อยและเศษไม้ (sawdust and wood waste) ไม่ว่าจะอัดออกมาในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงไม้ MDF (medium-density fibreboard) ไม้ particle board ไม้ลามิเนต (laminated wood) และกระดาษและเยื่อกระดาษด้วย
ข้อยกเว้นภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
1.ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่หมดอายุ (“have completed their lifecycle”) และ อย่างไรเสียจะต้องถูกกำจัดทิ้ง (“would otherwise be disposed of as a waste”) และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ที่ไม่ว่าจะใช้กระบวนการใดหรือเทคโนโลยีใดในการผลิต จะได้รับการยกเว้นและไม่อยู่ในบังคับภายใต้กฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010) ทั้งนี้เศษไม้ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไม่จัดเป็นของเสีย (waste) และอยู่ภายใต้บังคับกฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010)
2.กล่องหรือลังบรรรจุสินค้าที่ทำจากไม้หรือเศษไม้และถูกใช้เป็นวัสดุในการรอง หุ้ม หรือแบกรับน้ำหนักของสินค้าที่วางขาย (“Not packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another product placed on the market”) ไม่จัดเป็นสินค้าภายใต้กฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010) อย่างไรก็ดี หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ด่านตรวจบ่งชี้ว่ากล่องหรือลังไม้นั้น มีสถานะเป็น “สินค้า” ให้ถือว่ากล่องหรือลังไม้ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของกฎระเบียบ 
3.แม้เยื่อกระดาษและกระดาษ ตาม Chapters 47 และ 48 ของ the Combined Nomenclature จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010) แต่หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำมาจากไม้ไผ่หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (“Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and recovered (waste and scrap) products”)    ก็จะได้รับการยกเว้นและไม่จัดเป็นสินค้าภายใต้กฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010)
4.นอกจากนั้น จากการสอบถามเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรปที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ของเล่นและเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไม่จัดเป็นสินค้าภายใต้กฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเพื่อทราบว่ากฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมหรือยกเว้น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทใดบ้าง ได้ในเอกสารแนบท้าย (Annex) ของกฎระเบียบ EU Timber Regulation (995/2010) ตามข้อมูลข้างล่างนี้
— 4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
— 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared
— 4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
— 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm
— 4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm
— 4409 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
— 4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
— 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances
— 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood
— 4413 00 00 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes
— 4414 00 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
— 4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood
(Not packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another product placed on the market.)
— 4416 00 00 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood, including staves
— 4418 Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes
— Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and recovered (waste and scrap) products
— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 and 9403 90 30 Wooden furniture
— 9406 00 20 Prefabricated buildings
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.forestlegality.org/files/fla/regulation_9952010_european_timber.pdf


 
 
 

Lamkhaowoodchip Company Limited Copyright © 2013 All Rights Reserved.