ความเป็นมาของต้นกระดาษสวนกิตติและนายกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บุกเบิกยูคาลิปตัสแบบสวนป่าเศรษฐกิจ

http://image.free.in.th/z/io/kitti.pngประวัติความเป็นมาบริษัท 


หากจะกล่าวถึง ผู้นำของการผลิตและจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติ หรือ ยูคาลิปตัส "สวนกิตติ" คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทย

คุณกิตติ ดำเนินชาญวณิชย์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ที่ สำคัญคนหนึ่งของวงการป่าไม้ไทย ได้ศึกษาการปลูกป่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและนำมาพัฒนาเทคนิควิชาการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัสในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืื่องอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ที่ปลูกอย่างยั้งยืน ผลงานทางด้่านการสนับสนุนทางวิชาการปลูกสวนไม้ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส โดยได้สร้างสายพันธุ์ในระดับสายต้น (Clone) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกสร้างสวนป่า ต่อมาได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้ การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การดูแลรักษา และระบบวนวัฒน์ จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและเกียรติคุณต่างๆ เช่น 20 ธันวาคม 2531  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 เมษายน 2532  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ของ ฯพณฯ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  2549  ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     โรงเพาะชำ้นยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษ(เนื้อเยื่อ)แห่งแรกถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อผลิตสำหรับปลูกในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติเป็นหลัก จนกระทั้งบริษัทประสบความสำเร็จในการปลูกต้นกระดาษจึงมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรในภาคตะวันออกได้ดำเนินการตามในปี 2536 ปัจจุบันยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษสวนกิตติเป็นที่รู้จักไปทั้วประเทศ เมื่อความต้องการมีมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัดขึ้นในปี 25546 เพื่อเป็นแหล่งผลิตต้นกระดาษคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

     บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ด้วยกำลังการผลิตต้นกระดาษสวกนิตติที่มากกว่า 100 ล้านต้นต่อปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนังงานคณะกรรมกรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าต้นกระดาษสวนกิตติ จากบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด เป็นต้นกระดาษคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับเกษตกรทุกพื้นที่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิต

           " เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน  ทำให้ัสังคมให้แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ "

          แนะนำผู้บริหารสืบทอดเจตนารมของท่านประธานกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ผู้ก่อตั้ง กลุ่มสวนกิตติ

  • นางสาวณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท 304 ไอพี 3 จำกัดและกรรมการบริหารกลุ่มสวนกิตติ ผู้อำนวยการสำนักเลขา บริษัทกลุ่มสวนกิตติ ลูกสาวคนเล็กของท่าประธานกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท สวนกิตติ จำกัด

 คุณณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาลัยปักกิ่ง สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประเทศจีน

  • คุณณัฐฐิกาชฏาได้ศึกษางานและได้รับแนะนำจากท่านประธานกิตติผู้เป็นพ่อ มาโดยตลอดและปัจจุบันได้เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจต่อยอดจากต้นกระดาษเพื่อให้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าต่อๆไป

  • คุณณัฐฐิกาชฏา และคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนิชาญวนิชย์ได้เป็นตัวแทนบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และบริษัทกลุ่มสวนกิตติ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • นายณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มสวนกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ บริษัท กลุ่มสวนกิตติลูกชายคนเล็กของท่านประธานกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท สวนกิตติ จำกัด 
  • คุณณัชฐปกรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
    โดยที่ตั้งแต่เล็กจนโต
 
             ได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อคือท่านประธานกิตติมาตลอดได้เห็นแบบอย่างที่ดีหลายๆอย่างจึงได้นำมาพัฒนา เพื่อต่อยอดในด้านต่างๆ ของธุรกิจอยู่ตลอด เวลาและได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในงานด้านต่างๆของบริษัทฯให้มากขึ้นต่อไป
  • คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ได้เป็นตัวแทนบริษัทกลุ่มสวนกิตติรับรางวัลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคาร์บอนฟุตพริ้นท์