ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารข่าวสารต้นกระดาษสวนกิตติผ่านสื่อวิทยุ

Double Click on image to Enlarge.