กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1