ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารข่าวสารต้นกระดาษสวนกิตติผ่านสื่อวิทยุสาขาบ้านนา