ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

ต้นกระดาษสวนกิตติแต่ะสายพันธุ์

 

Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.Double Click on image to Enlarge."กล้าไม้สายพันธุ์ที่ดีคือต้นทางแ่ห่งกระดาษคุณภาพ....."
"การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี เป็นกล้าคุณภาพ สู่แปลงปลูกไม้ที่เติบโตดี ให้ผลผลิตสูง เป็นอาชพีเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน"