ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

แนะนำศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีไม้โตเร็ว

 ศูนย์ปฏิบัตการเทคโนโลยีไม้โตเร็ว
เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล ประงานงาน งานวิจัยพันธุ์ และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกไม้ เพื่อพัฒนการปลูกไม้ัโตเร็วให้ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  ด้านการจัดการเพิ่มผลผลิต และการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็ว
2. นำผลงานค้นคว้าวิจัยทุกๆด้าน   ต่อยอดสร้างวิธีการขยายผลเพื่อใช้ในระดับการผลิต (แปลงเพาะ/แปลงปลูก) ทั้งของกลุ่มบริษัท และขยายสู่ภายนอก
3. สำรวจติดตามประเมินผล สุขภาพของแปลงไม้บริษัท และเกษตรกรสมาชิก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยภายนอก
5. สร้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับทักษะชำนาญการ ของหน่วยงาน  และกิจการในกลุ่มธุรกิจ


การบริการ

1. ให้บริการ ตรวจสอบ ตรวจวินิจฉัย  ตรวจวิเคราะห์  ตัวอย่างดิน พืช และน้ำ
2. ให้บริการคำปรึกษา สำรวจติดตามประเมินผล เกี่ยวกับสุขภาพของแปลงไม้บริษัทและเกษตรกรสมาชิก
3. ให้บริการข้อมูล    ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช    ด้านการจัดการเพิ่มผลผลิต และการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็ว
4.  ให้บริการอบรมด้านเทคโนโลยีไม้โตเร็ว

  

images by free.in.th