โปรโมชั่นต้นกระดาษสวนกิตติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561